Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Град Суботица

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за друштвене делатности

Број: IV-I-04-61-9/2017

Дана: 9. 3. 2017.

24000 Суботица

Трг слободе 1

Тел. 024 626 883

(Ј.С/М.С)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ ДЕЦЕ У   I   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

            На основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), а уз сагласност Министарства  просвете Републике Србије, Секретаријат за друштвене делатности Града Суботице организује упис деце у   I  разред основне школе на подручју града Суботице, у периоду од 03. 04. - 31. 05. 2017. године.

               УСЛОВИ ЗА УПИС

1. У  први ( I ) разред основне школе у школској 2017/2018. години  на основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања уписују се деца која ће до 1. септембра 2017. године имати најмање  шест и по година (рођени до 28. фебруара 2011. године), односно, највише седам и по година.

2. У први ( I )  разред основне школе школске 2017/2018. године  могу се уписати и деца која ће до почетка школске године ( 1. септембра 2017. године) напунити шест година,  и то након провере спремности детета за полазак у основну школу коју врши психолог школе применом препоручених стандарда и поступака.

ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

$11.     извод из матичне књиге рођених (није потребан нови извод);

$12.     уверење о лекарском прегледу детета, односно, ревакцинацији (ово уверење издаје на подручју града Суботице - Служба за здравствену заштиту жена и деце, Ђуре Ђаковића број 14, а у насељима града здравствене станице у месту).

РОДИТЕЉ, УСВОЈИЛАЦ, СТАРАТЕЉ, ОДНОСНО, ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

                                                                                              Секретар Секретаријата,

                                                                                                 Јасмина Стевановић

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Szabadka Város

Közigazgatási Hivatal

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA

Iratszám: IV-I-04-61-9/2017

Kelt 2017. 3. 9-én

S z a b a d k a

É R T E S Í T É S

A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL A 2017/2018-as TANÉVBEN

 

            Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 98. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 72/2009száma, 52/2011, 55/2013 száma 35/2015- hiteles értelmezés, 68/2015, 62/2016) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2017.04.03. és 2017.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.

IRATKOZÁSI FELTÉTELEK:

1. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 98. szakasza értelmében a 2016/2017-es tanévben az általános iskola első (I.) osztályába azok a gyermekek iratkozhatnak be, akik 2017. szeptember 1-éig elérik a legalább 6 és fél éves életkort (2011. február 28-a előtt születtek), illetve legfeljebb hét és fél évesek.

2. Az általános iskola első (I.) osztályába a 2017/2018-as tanévben azok a gyermekek is beiratkozhatnak, akik az iskolakezdésig (2017. szeptember 1-éig) betöltik a 6. életévüket, amennyiben iskolaérettségüket az iskola pszichológusa az ajánlott szabványok és módszerek alkalmazásával kivizsgálta és igazolta.

              

               A BEÍRATÁSKOR A SZÜLŐKNEK KÖTELEZŐEN MELLÉKELNIÜK KELL AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT:

1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata (lehet régebbi példány is)

2. A gyermek egészségi állapotáról, illetve az újraoltásról szóló orvosi bizonylatot (ezt a bizonylatot a város területén a Nő- és Gyermekgondozó Egészségügyi Szakrendelő adja ki - Đuro Đaković utca 14., a város településein pedig a helyi egészségházak.)

A GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÉRT A SZÜLŐ, AZ ÖRÖKBEFOGADÓ, A GYÁM ILLETVE A GYÁMHIVATAL FELEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jasmina Stevanović

                                                                                                 a Titkárság titkára    

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Grad Subotica

Gradska uprava

TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Broj: IV-I-04-61-9/2017

Dana, 9. III. 2017. godine

24000 Subotica

Trg slobode 1

Tel. 024 626 883

(J.S/M.S)

O B A V I J E S T

O UPISU DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

            Na temelju članka 98. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016-odluka US), a uz suglasnost Ministarstva prosvjete Republike Srbije, Tajništvo za društvene djelatnosti Grada Subotice organizira upis djece u I. razred osnovne škole na području grada Subotice, u razdoblju od 03. 04. do 31. 05. 2017. godine.

               UVJETI UPISA

1. U prvi (I.) razred osnovne škole u školskoj 2017./2018. godini na temelju članka 98. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, upisuju se djeca koja će do 1. rujna 2017. godine imati najmanje šest i pol godina (rođeni do 28. veljače 2011. godine), odnosno, najviše sedam i pol godina.

2. U prvi (I.) razred osnovne škole školske 2017./2018. godine mogu se upisati i djeca koja će do početka školske godine (1. rujna 2017. godine) napuniti šest godina, i to nakon provjere spremnosti djeteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole, primjenom preporučenih standarda i postupaka.

              

PRILIKOM UPISA DJECE RODITELJI OBVEZATNO PRILAŽU SLJEDEĆE DOKUMENTE:

$11.     Izvadak iz Matice rođenih (nije potreban novi izvadak);

$12.     Potvrdu o liječničkom pregledu djeteta, odnosno, ponovnom cijepljenju (ovu potvrdu na području grada Subotice izdaje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i djece, Đure Đakovića broj 14, a u naseljima grada zdravstvene postaje u mjestu).

RODITELJ, POSVOJITELJ, SKRBNIK, ODNOSNO TIJELO SKRBNIŠTVA, ODGOVORAN JE ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.

                                                                                             Tajnica Tajništva,

                                                                                             Jasmina Stevanović