Na osnovu člana 119. stav (1) Tačka 1) i 162. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018-dr.zakon) i člana 68. Statuta broj 01-145 od 28.2.2018. godine, Školski odbor OŠ „Ivan Milutinović“, dana 9.10.2018. godine, donosi

PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA