Na osnovu člana 123. stav 13. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017), Školski odbor OŠ "Ivan Milutinović" Subotica, na sednici održanoj dana 27.02.2018. godine, doneo je sledeći

PRAVILNIK 

O POSTUPKU ZA IZBOR DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE