О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ ДЕЦЕ У I РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017), а уз сагласност Министарства просвете Републике Србије,
Секретаријат за друштвене делатности Града Суботице организује упис деце у I разред основне
школе на подручју града Суботице, у периоду од 01. 04. - 30. 05. 2019. године.
УСЛОВИ ЗА УПИС
1. У први ( I ) разред основне школе у школској 2019/2020. години, на основу члана
18. Закона о основама система образовања и васпитања, уписују се деца која ће до 1.
септембра 2019. године имати најмање шест и по година (рођени до 28. фебруара 2013.
године), односно, највише седам и по година.
2. У први ( I ) разред основне школе школске 2019/2020. године могу се уписати и деца
која ће до почетка школске године ( 1. септембра 2019. године) напунити шест година, и то
након провере спремности детета за полазак у основну школу коју врши психолог школе
применом препоручених стандарда и поступака.
ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА
ДОКУМЕНТА:
1. извод из матичне књиге рођених (није потребан нови извод);
2. уверење о лекарском прегледу детета, односно, ревакцинацији (ово уверење издаје
на подручју града Суботице - Служба за здравствену заштиту жена и деце, Ђуре
Ђаковића број 14, а у насељима града здравствене станице у месту).

РОДИТЕЉ, УСВОЈИЛАЦ, СТАРАТЕЉ, ОДНОСНО, ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА
ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

 

 

O B A V I J E S T

O UPISU DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI
Na temelju članka 18. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”,
broj 88/2017), a uz suglasnost Ministarstva prosvjete Republike Srbije, Tajništvo za društvene djelatnosti
Grada Subotice organizira upis djece u I. razred osnovne škole na području grada Subotice, u razdoblju
od 01. 04. do 30. 05. 2019. godine.
UVJETI UPISA
1. U prvi (I.) razred osnovne škole u školskoj 2019./2020. godini na temelju članka 18.
Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, upisuju se djeca koja će do 1. rujna 2019. godine
imati najmanje šest i pol godina (rođeni do 28. veljače 2013. godine), odnosno, najviše sedam i pol
godina.
2. U prvi (I.) razred osnovne škole školske 2019./2020. godine mogu se upisati i djeca koja će
do početka školske godine (1. rujna 2019. godine) napuniti šest godina, i to nakon provjere
spremnosti djeteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole, primjenom preporučenih
standarda i postupaka.
PRILIKOM UPISA DJECE RODITELJI OBVEZATNO PRILAŽU SLJEDEĆE
DOKUMENTE:
1. Izvadak iz Matice rođenih (nije potreban novi izvadak);
2. Potvrdu o liječničkom pregledu djeteta, odnosno, ponovnom cijepljenju (ovu potvrdu na
području grada Subotice izdaje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i djece, Đure
Đakovića broj 14, a u naseljima grada zdravstvene postaje u mjestu).

RODITELJ, POSVOJITELJ, SKRBNIK, ODNOSNO TIJELO SKRBNIŠTVA, ODGOVORAN JE
ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.