Na osnovu čl. 99. i 119. stav 1,tačka 1) Zajiba i osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 88/17), Školski odbor Osnovne škole "Ivan Milutinović" u Subotici (u daljem tekstu: Škola), na sednici održanoj 27.02.2018. godine jednoglasno, doneo je

 

 

P R A V I L N I K

O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI RADA ŠKOLE