Na osnovu člana 119. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17) i člana . Statuta Osnovne škole „Ivan Milutinović“ u Subotici, Školski odbor, na sednici održanoj 27.02.2018. godine, jednoglasno, doneo je


P O S L O V N I K   O   R A D U   Š K O L S K O G   O D B O R A