• ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU PREDVIĐA:
  • -tipologiju škola prema osnivaču na javnu i privatnu, a prema programu obrazovanja i vaspitanja na nacionalne i strane škole,
  • postojanje škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i školovanje dece bez obzira na vrstu smetnje, kao i  osnivanje škola posebne pedagoške orijentacije.
  • -nastavni predmet je obavezni i izborni, a u privatnoj školi umesto izbornih može da realizuje nastava drugih predmeta prema, školskom programu,
  • -u školi se mogu izučavati fakultativni predmeti u skladu sa školskim programom, škola ima razvojni plan i školski program, sa razrađenim sadržajem koji uključuje i mere za unapređenje kvaliteta,
  • -Zakonom je predviđeno povećanje programa sportskih aktivnosti, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, zatim programi profesionalne orijentacije, saradnje sa lokalnom samoupravom, program saradnje sa porodicom...
  • -individualni obrazovni plan sa prilagođenim standardima,
  • -Trajanje časa nije promenjeno i iznosi 45 minuta, a u odeljenju će biti do trideset učenika,
  • -ishranu učenika, organizovanje u okviru školskog objekta, obaveznu biblioteku
  • -uvođenje letopisa, predstavljanje rada, internet strane, predstavljanje programa i organizacije rada i pisani podaci o aktivnostima u organizaciji obrazovno vaspitnog rada
  • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u celosti možete preuzeti OVDE.