NARUČILAC: OŠ “Ivan Milutinović”

Broj JN: 7.

Broj odluke: 01-679/7

Datum: 13.11.2015. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda, br. 01-712/6r.-1 od 03.11.2015. godine,direktor OŠ “Ivan Milutinović” donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA

u JNMV za javnu nabavku usluga, broj JN 7.

1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču PROFFIS. Subotica, Dimitrija Tucovića broj 2. , ponuda broj 01-709 od 03.11.2015. godine.

2. Ovu odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

Obrazloženje

Naručilac je dana 07.10.2015. godine doneo Odluku o pokretanju javne nabavke male vrednosti, br. 01-679, za javnu nabavku ekskurzija za učenike od II-VIII  razreda u školi oznaka iz opošteg rečnika nabavki: 6351600 – Usluge organizacije putovanja, a dana 22.10.2015. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki ina svojoj internet stranici:www.ivanmilutinovic.edu.rs .

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda, br. 01-712/6r.-1 od 03.11.2015. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je ekskurzija za učenike od II-VII razreda u školi oznaka iz opošteg rečnika nabavki: 6351600 – Usluge organizacije putovanja.

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama, i to:

Партија 7:Usluge izvođenje ekskurzije učenika šestog razreda OŠ “Ivan Milutinović” (šk. 2015/2016.),oznaka iz opošteg rečnika nabavki: 6351600 – Usluge organizacije putovanja;

2. Procenjena vrednost javne nabavke

Procenjena vrednost za Partiju 7 iznosi 51.000,00 dinara bez PDV-a.

3. Osnovni podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 4 ponuđača:

Mol Travel, Novi Sad, Dunavska broj 4.

“OTA DUNAV TRADE”, Bačka Palanka, Blok partizan D7.

PROFFIS. Subotica, Dimitrija Tucovića broj 2.

EURO-LINE PEKEZ, B. Palanka, Kralja petra I broj 8.

4. Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda - 4.

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

Mol Travel, Novi Sad, Dunavska broj 4.

“OTA DUNAV TRADE”, Bačka Palanka, Blok partizan D7.

EURO-LINE PEKEZ, B. Palanka, Kralja petra I broj 8.

Ni jedan od navedenih ponuđača nije ponudio smeštaj u hotelu sa 3 zvezdice, kako je traženo Konkursnom dokumentacijom.

5.1. Način primene metodologije dodele pondera

Elementi kriterijuma na osnovu kojih naručilac bira najpovoljniju ponudu su:

           1. najniža ponuđena cena - 80 pondera;

           2. najveći broj gratisa – 10 pondera;

            3. ponuđač koji ima najviše realizovanih ekskurziju za datu destinaciju u zadnje dve godine – 10 pondera.   

Elementi kriterijuma, odnosno način na osnovu kog se dodeljuje ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera: ugovor će dodeliti ponuđaču koji ima više realizovanih ekskurzija na datoj destinaciji u protekle 3 godine.

Komisija je primenila metodologiju dodele pondera na sledeći način: 80 pondera ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom, 10 pondera za najveći broj gratis, 10 pondera ponuđač koji ima najviše realizovanih ekskurziju za datu destinaciju u zadnje dve godine.

Nnisu bile dve ponude sa istom ponuđenom cenom.

5. Kriterijum za ocenjivanje ponude

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Elementi kriterijuma, odnosno način na osnovu kog se dodeljuje ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom: ugovor će dodeliti ponuđaču koji ima više realizovanih ekskurzija na datoj destinaciji u protekle 3 godine.

6. Rang lista ponuđača

Rang lista ponuđača čije su ponude prihvatljive:

Naziv ponuđača

Ponuđene cene bez PDV-a

1. EURO-LINE PEKEZ, B. Palanka, Kralja Petra I broj 8.

3.741,66 dinara

2. OTA DUNAV TRADE”, B. Palanka, Blok partiizan D7

3.991,66 dinara

3. Mol Travel, Novi Sad, Dunavska 4.

4.640,00 dinara

4. PROFFIS, Subotica, Dimitrija Tucovića broj 2.

5.432,00 dinara

7. Ponuđač kome se dodeljuje ugovor

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača PROFFIS Subotica, Dimitrija Tucovića broj 2. zavedena pod brojem 01-709 jedina ispravna, jer je ponuđač ponudio smeštaj u hotelu sa 3 zvezdice kako je i traženo konkursnom dokumentacijom  i predlaže naručiocu da se ovom ponuđaču dodeli ugovor.

Naručilac će ovu odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava naručiocu, a kopiju istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji, u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

                                                                                                                                      Direktor škole

                                                                                                                            ____________________

                                                                                                                                        Ivan Stipić